Επιστολή προς τους Βουλευτές Ηλείας – Αυθαίρετα σε θεομηνιόπληκτες περιοχές και συντελεστής προστίμου

Aρ.πρωτ.06/31.01.2023

ΘΕΜΑ: α)Παράταση προθεσμίας υπαγωγής σε ρύθμιση αυθαιρέτων
Κατηγορίας 5 σε θεομηνιόπληκτες περιοχές (σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης) – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν.4876/2021
β)Τροποποίηση του Παραρτήματος Α του Ν.4495/17 για τον συντελεστή
παλαιότητας 12γ (01/01/1983 μέχρι 31/12/1992)

Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,
Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να θέσετε υπόψη του αρμόδιου
Υπουργού ΥΠΕΝ το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τη λήξη της προθεσμίας
(9-12-2022) της δυνατότητας υποβολής σε ρύθμιση αυθαιρέτων Κατηγορίας 5
(κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια ή με μεγάλες υπερβάσεις) σε περιοχές οι οποίες
κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κατά τα έτη 2020 και 2021. Όσον
αφορά το Ν.Ηλείας , το σύνολο σχεδόν του Νομού συμπεριλαμβάνεται στις
περιοχές αυτές.
Η σχετική νομολογία είναι έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το Ν4876/21-Άρθρο 73-παρ.2 «Οι προθεσμίες για την υποβολή
αιτήσεων υπαγωγής των ακινήτων της περ. ε’ και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167),
παρατείνονται από τη λήξη τους και για ένα (1) έτος.» . Δηλαδή έως την 9-12-2022.

1

Βάσει του άρθρου 90 του Ν.4915/22 τροποποιείται το άρθρο 128 ν. 4759/2020
ως προς την ένταξη περιοχών που κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το
2021.
Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία για ένταξη ακινήτων σε ρύθμιση της
Κατηγορίας 5 τα οποία έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα έτη 2020
και 2021 ήταν η 9-12-2022.
Αυτό έχει ως συνέπεια χιλιάδες ιδιοκτήτες να έχουν βρεθεί πλέον σε
αδιέξοδο καθώς δεν μπορούν να προβούν είτε σε σύνταξη συμβολαίων, είτε σε
έκδοση ΗΤΚ για την τελική έγκριση του προγράμματος Εξοικονομώ, όπως και δεν
μπορούν να εκδώσουν νέα οικοδομική πράξη όπως επισκευή, προσθήκη κ.α.
Με δεδομένη την διάθεση του αρμόδιου υπουργείου και της κυβέρνησης , πολύ
ορθώς, να επαναφέρει νομοθετικά την δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αυθαιρέτων
Κατηγορίας 5 σε όλες τις περιπτώσεις ακινήτων , θεωρούμε δίκαιο και αναγκαίο ,
μέχρι την ψήφιση και δημοσίευση σε νόμο της εν λόγω ρύθμισης , να δοθεί
παράταση ενός επιπλέον έτους για τις περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί τα έτη 2020
και 2021 σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης,δηλαδή έως 9-12-2023.
Εκτός του ανωτέρω , θεωρούμε πολύ σημαντικό και δίκαιο να επανεξεταστεί ο
συντελεστής υπολογισμού του προστίμου για τις πολεοδομικές παραβάσεις που έχουν
συντελεστεί χρονικά το διάστημα 1983-1992. Σας ενημερώνουμε ότι οι διαθέσιμες
αεροφωτογραφίες για την απόδειξη παλαιότητας των κτισμάτων στο διάστημα 1980 –
1983 είναι εξαιρετικά λίγες στο σύνολο της επικράτειας ενώ κατά το έτος 1990
υπάρχει σχεδόν πλήρης κάλυψη. Αυτό έχει ως συνέπεια ακόμα και εάν μια αυθαίρετη
κατασκευή είχε πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 1980-1983 να μην μπορεί να αποδειχθεί
και αναγκαστικά να εισάγεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία υπολογισμού
προστίμου (1983-1993) όπου διατίθενται αεροφωτογραφίες και να επιβαρύνεται με
πρόστιμο τέσσερις (4) φορές μεγαλύτερο. Για αυτό το λόγο προτείνουμε ως ένα δίκαιο
μέτρο λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία , την τροποποίηση του
υψηλού συντελεστή υπολογισμού προστίμου του Παραρτήματος Α του ν.4495/17 –
(12γ) από 0.60 σε 0.20 πάλι μεγαλύτερος του συντελεστή (12β=0,15) της κατηγορίας
ετών 1975-1983 αλλά όχι τετραπλάσιος όπως ισχύει σήμερα.

Αξιότιμοι κυρία και αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
ζητούμε την άμεση και ταχεία παρέμβασή σας προς το αρμόδιο Υπουργείο
ΠΕΝ προκειμένου να προωθηθεί νομοθετικά :
α) η τροποποίηση του Άρθρου 73 του Ν.4876/21 παρ.2 (ΦΕΚ
Α251/23.12.2021) ως εξής : « Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των
ακινήτων της περ. ε’ και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν.
4759/2020 (Α’ 245) στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167), παρατείνονται από τη
λήξη τους και για δύο (2) έτη».

2

β) η τροποποίηση του Παραρτήματος Α του Ν.4495/17 και ειδικότερα του
συντελεστή (12γ) από 0.60 σε 0.30.
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας , παραμένοντας στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε βοήθεια.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Δ.Γεωργακόπουλος

Tagged , , , .