Δελτίο Τύπου της “ΚΤΗΜΑ 2016”-Τελευταία προθεσμία για υποβολή δήλωσης

Το Δελτίο τύπου της 9/1/2023 της “ΚΤΗΜΑ 2016” αναδόχου κοινοπραξίας της Κτηματογράφησης του Ν.Ηλείας έχει ως εξής:

“Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», στο πλαίσιο των εργασιών της σύμβασης «Μελέτη
Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου
στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία
δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ότι
όσοι υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας έως το τέλος Ιανουαρίου 2023, θα συμπεριληφθούν στους
κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης.

Η Ανάρτηση ουσιαστικά αποτελεί τη δεύτερη και τελευταία ευκαιρία ελέγχου, επιβεβαίωσης
ή διόρθωσης των κτηματολογικών δεδομένων πριν τις αρχικές εγγραφές, η οποία στοχεύει στην
ορθότητα και πληρότητα (νομική και τεχνική) των στοιχείων τα οποία θα αποτελέσουν τις αρχικές
εγγραφές του Λειτουργούντος Κτηματολογίου.
Η συμμετοχή των δικαιούχων στη διαδικασία της Ανάρτησης μέσω της υποβολής δηλώσεων
ιδιοκτησίας είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που
δηλώθηκαν θα καταγραφούν ορθά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη, χρονοβόρα και
πολυέξοδη ταλαιπωρία στο μέλλον.
Σε ότι αφορά στην υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, θα πρέπει να τονιστούν τα εξής:
1) η δυνατότητα υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας – ακόμη και εκπρόθεσμης – δεν ισχύει
για πάντα, αλλά παύει να ισχύει μετά τη λήξη της Ανάρτησης, κατόπιν έκδοσης σχετικής
Υπουργικής απόφασης.
2) δεν μπορεί να υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας με αιτία κτήσης την έκτακτη
χρησικτησία μετά την ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης. Αντίθετα, υποβάλλεται
ένσταση με απαραίτητη προϋπόθεση την επίδοσή της στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 1
παρ. 5 Νόμου 3481/2006), θέτοντας, εν δυνάμει, το Ελληνικό Δημόσιο σε θέση
αντιδίκου.
Με τα σημερινά δεδομένα, για το 35% περίπου των ακινήτων του Νομού Ηλείας δεν έχει
υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας από τους αντίστοιχους δικαιούχους, με κίνδυνο αυτά να
χαρακτηριστούν ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη» στις αρχικές εγγραφές και μελλοντικά, μετά την πάροδο
επτά (7) ετών από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου, να περιέλθουν στην κυριότητα του
Ελληνικού Δημοσίου.
Επομένως, ΤΩΡΑ, ο κάθε ιδιοκτήτης ο οποίος επιθυμεί να συνεχίσει να κατέχει το ακίνητό του,
να μπορεί να το αξιοποιήσει ή να μπορεί να το μεταβιβάσει, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να υποβάλει δήλωση
γι’ αυτό στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας,
επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης, αδυναμίας αξιοποίησης της περιουσίας του τώρα αλλά και
πιθανή απώλεια αυτής στο μέλλον.

Tagged , , .