Eρωταπαντήσεις για την Προανάρτηση Κτηματολογίου

Κατόπιν υποβολής μιας σειράς ερωτημάτων από την Ν.Ε.ΤΕΕ Ηλείας προς την ανάδοχο εταιρεία ΚΤΗΜΑ 2016 με θέμα τη διαδικασία της Προανάρτησης Κτηματολογίου για το Ν.Ηλείας (πλην ΟΤΑ Πύργου,Αμαλιάδας,Λεχαινών κ.α.) λάβαμε τις παρακάτω σχετικές απαντήσεις.

1.Η αίτηση επανεξέτασης μπορεί να αποστέλλεται με email και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του μηχανικού. Απαιτείται εξουσιοδότηση (με γνήσιο υπογραφής ή όχι)?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν και η Αίτηση Επανεξέτασης μπορεί να υποβάλεται από άλλο email (όχι του δικαιούχου), εντούτοις, επί του εντύπου θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά το πεδίο email με τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του δικαιούχου (όχι του μηχανικού). Σε ότι αφορά στην εξουσιοδότηση για την υποβολή, αυτή δεν είναι υποχρεωτική. Στις περιπτώσεις όμως που επιλέγεται να υποβληθεί, αρκεί μα απλή εξουσιοδότηση (χωρίς γνήσιο υπογραφής) η οποία θα σαρωθεί και θα επισυναφθεί στην Αίτηση Επανεξέτασης, ενώ τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου προσώπου θα πρέπει να καταχωρηθούν στο κατάλληλο πλαίσιο στη 2η σελίδα της Αίτησης.

2. Τοπογραφικά διαγράμματα είναι εφικτό να υποβάλλονται και μετά τη λήξη της προθεσμίας (3/2/2022) ? Υποβάλλονται ως αίτηση συμπληρωματικών στοιχείων?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τοπογραφικά διαγράμματα μπορούν να υποβάλλονται και μετά τις 03/02/2022, συνημμένα σε Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων.

3.Στην περίπτωση που κάποιο εξαρτημένο τοπογραφικό που είχε υποβληθεί εξ’αρχής στην αρχική δήλωση ιδιοκτησίας, δεν έχει εφαρμοστεί στην Προανάρτηση, απαιτείται εκ νέου υποβολή του κατά την αίτηση επανεξέτασης?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Όχι δεν απαιτείται. Αρκεί η υπόδειξη στο περιεχόμενο της Αίτησης να ληφθεί υπόψη το ήδη προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα για την αιτούμενη διόρθωση (θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες όπως η ημερομηνία σύνταξης και ο συντάξας μηχανικός). Αν υπάρξει πρόβλημα, θα ενημερωθεί ο δικαιούχος ώστε να το προσκομίσει αργότερα με μια Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων.

4.Στο ενδεχόμενο που σε κάποιο δηλωθέν ακίνητο εμφανίζεται μόνον τμήμα του , εξαιτίας κάποιας ζώνης απαλλοτρίωσης-ρυμοτόμησης κλπ η οποία το διαχωρίζει, το δικαίωμα για τα τμήματα που δεν έχουν εμφανιστεί στην Προανάρτηση πώς δηλώνονται τώρα?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Αν εννοείτε τα τμήματα τα οποία περιέχονται στη ζώνη απαλλοτρίωσης, τότε αυτά δεν δηλώνονται, εφόσον η απαλλοτρίωση είναι τετελεσμένη (έχει καταβληθεί ή παρακατατεθεί η αντιστοιχούσα αποζημίωση). Αν εννοείτε ότι μια ιδιοκτησία διαιρέθηκε σε δύο τμήματα λόγω της ύπαρξης κάποιας ζώνης απαλλοτρίωσης, τότε τα επιπλέον τμήματα που προέκυψαν, δηλώνονται ως νέα δικαιώματα με νέα υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας με τους ίδιους τίτλους και τα ίδια έγγραφα με τα οποία δηλώθηκε και το ήδη αποδοθέν τμήμα στα κτηματολογικά διαγράμματα της Προανάρτησης.

5.Τοπογραφικά διαγράμματα σε μορφή autocad εξυπηρετεί να συνυποβάλλονται με την μορφή Pdf στην αίτηση επανεξέτασης? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Τα τοπογραφικά διαγράμματα μπορούν (μάλιστα προτείνεται) να υποβάλλονται σε μορφή pdf, συνημμένα σε μια Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων, αρκεί να είναι εκτυπωμένα σε κατάλληλη ανάλυση και κλίμακα ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν.

6.Στις περιοχές που υφίσταται ζώνη απαλλοτρίωσης οδού (π.χ. Εθνικής ή επαρχιακής οδού) , το όριο που έχει εμφανιστεί στην Προανάρτηση ,είναι δεσμευτικό? Δηλαδή έχει γίνει εφαρμογή του από την ανάδοχο και αποτελεί θέσφατο?Το ερώτημα αναφέρεται στις περιπτώσεις παλαιών απαλλοτριώσεων όπου δεν είναι διαθέσιμα τα όρια απαλλοτρίωσης σε συντεταγμένες.   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, το όριο δεν είναι δεσμευτικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις παλαιών κυρίως απαλλοτριώσεων, έγινε προσπάθεια γεωαναφοράς των ορίων της απαλλοτρίωσης, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά σημεία και τοπογραφικά διαγράμματα μηχανικών στα οποία τα εμφανίζουν, αλλά το αποτέλεσμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ορθό χωρίς την επικύρωση από την αντίστοιχη Υπηρεσία (η οποία, παρεμπιπτόντως δεν έχει υποβάλει ουσιαστικά δήλωση για το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, ως όφειλε).

7.Όσον αφορά τις ρυμοτομικές γραμμές σχεδίων Πόλεως ,έχει γίνει εφαρμογή τους κατά την Προανάρτηση?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ρυμοτομικές γραμμές αποτελούν διοικητικές γραμμές και η εφαρμογή τους δεν είναι δεσμευτική στη διαδικασία κτηματογράφησης, καθώς η έγκριση του σχεδίου πόλης δεν δημιουργεί ή μεταβάλει εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες α) έχει συνταχθεί πράξη αναλογισμού σε περιοχές παλαιού σχεδίου (και έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες αποζημιώσεις) και β) έχει κυρωθεί Πράξη Εφαρμογής σε περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης.

8.Στις περιπτώσεις που οριστικοποιηθούν τα Γεωτεμάχια του Κτηματολογίου (μετά την ανάρτηση και τελική κύρωση της διαδικασίας) πότε θα απαιτηθεί Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών? Θα απαιτηθεί και στην περίπτωση που η διαφοροποίηση της εμβαδομέτρησης του τοπογραφικού σε σχέση με το εμβαδόν της Κτηματογράφησης εντός των ορίων της “αποδεκτής απόκλισης” που αναφέρουν τα Αποσπάσματα Κτηματολογικού Διαγράμματος?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Η έννοια του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών είναι συνυφασμένη με τις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου. Όταν, λοιπόν, ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης στην οποία βρισκόμαστε και οριστικοποιηθούν τα – προσωρινά αυτή τη στιγμή – στοιχεία του Κτηματολογίου, τότε για οποιαδήποτε χωρική μεταβολή των στοιχείων αυτών είναι απαραίτητη η σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών. Η σύνταξή τους σίγουρα θα απαιτηθεί στις περιπτώσεις που τα όρια του τελικού γεωτεμαχίου της κτηματογράφησης βρίσκονται εκτός ζώνης συμβατότητας σχήματος με το συνταχθέν (π.χ. για μια μεταβίβαση) τοπογραφικό διάγραμμα ή/και το εμβαδόν του τελικού γεωτεμαχίου της κτηματογράφησης βρίσκεται εκτός επιτρεπόμενης απόκλισης εμβαδού σε σχέση με το εμβαδόν του τίτλου κτήσης (ή του τοπογραφικού διαγράμματος). Η σύνταξή τους είναι προαιρετική στις περιπτώσεις που τα όρια του τελικού γεωτεμαχίου της κτηματογράφησης βρίσκονται εντός ζώνης συμβατότητας σχήματος με το συνταχθέν (π.χ. για μια μεταβίβαση) τοπογραφικό διάγραμμα ή/και το εμβαδόν του τελικού γεωτεμαχίου της κτηματογράφησης βρίσκεται εντός επιτρεπόμενης απόκλισης εμβαδού σε σχέση με το εμβαδόν του τίτλου κτήσης (ή του τοπογραφικού διαγράμματος). Επικουρικά, συνημμένα θα βρείτε έναν οδηγό χωρικού ελέγχου των γεωτεμαχίων της κτηματογράφησης, ως οδηγό για την τρέχουσα διαδικασία της Προανάρτησης αλλά και για αυτήν που θα επακολουθήσει, της Ανάρτησης. link

9.Στις περιπτώσεις ακινήτων εντός ακτίνας 800μ. στασίμων οικισμών τα οποία εμφανίζονται μικρότερα λόγω έκτασης δασικού χαρακτήρα που διεκδικεί το Δημόσιο, απαιτείται η προσκόμιση Πράξης Χαρακτηρισμού Δασαρχείου για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης? Δηλαδή θα απαιτηθεί σε όλα τα ακίνητα εντός ακτίνας 800μ. οικισμού η έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού έως την οριστική κύρωση του Κτηματολογίου?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Τα ακίνητα εντός της ακτίνας των 800μ από το κέντρο των στάσιμων οικισμών, τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται εκτός Ανάρτησης Δασικού Χάρτη. Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής δεν έχουν ισχύ οι ευεργετικές διατάξεις της περίπτωσης (α) της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει (δηλαδή εντός οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της από 21-11-1979 (ΦΕΚ 693/Δ/1979), της από 02-03-1981 (ΦΕΚ 138/Δ/1981) ή της από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985), καθώς και τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοστεί στο έδαφος). Επομένως, τα ακίνητα αυτά αντιμετωπίζονται για την εφαρμογή των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας ως εκτός σχεδίου περιοχές. Οι δικαιούχοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Δασαρχεία για την έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού, άλλως, θα πρέπει να περιμένουν την αντίστοιχη Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη στις περιοχές αυτές για να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους και να περιμένουν στη συνέχεια την έκδοση της απόφασης των ΕΠΕΑ. Ακόμη και αν αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, τα στοιχεία των αρχικών εγγραφών θα ενημερωθούν με το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας υπηρεσιακά, καθώς θα πρόκειται για εφαρμογή πράξεων της Διοίκησης.

10. Σε περιπτώσεις γεωτεμαχίων εκτός σχεδίου τα οποία εμφανίζουν δασική έκταση για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση εξαγοράς στο αρμόδιο Δασαρχείο, έχει νόημα η υποβολή αίτησης επανεξέτασης επισυνάπτοντας ως δικαιολογητικό την εν λόγω αίτηση εξαγοράς? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Όχι, δεν έχει νόημα η κατάθεση της αίτησης εξαγοράς, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για τα ακίνητα που διεκδικούνται εν όλω ή εν μέρει από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών), παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη λίστα εγγράφων την οποία μπορούν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. link

Tagged , , , .