Προανάρτηση Κτηματολογιου Ηλείας

Προανάρτηση Κτηματολογίου στην Π.Ε. Ηλείας

Δελτίο Τύπου ΚΤΗΜΑ 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» αλλά και της Αναδόχου Κοινοπραξίας «ΚΤΗΜΑ 2016», στις 21 Δεκεμβρίου 2021 αρχίζει η διαδικασία της ηλεκτρονικής Προανάρτησης στις 208 Τοπικές Κοινότητες των 7 Καλλικρατικών Δήμων οι οποίες περιλαμβάνονται στη Σύμβαση «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Η διαδικασία διαρκεί για 45 ημέρες και λήγει στις 3 Φεβρουαρίου 2022. Η Προανάρτηση είναι μια νέα διαδικασία στην κτηματογράφηση με σκοπό την έγκαιρη, πριν την Ανάρτηση, ενημέρωση κάθε δικαιούχου ο οποίος έχει υποβάλλει δήλωση, για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας (τεχνικής και νομικής) εκ μέρους του Αναδόχου του συνόλου της δηλωθείσας και συλλεχθείσας πληροφορίας και την δυνατότητα γρήγορης, απλής και χωρίς κόστος (ατελώς) διόρθωσης πιθανών σφαλμάτων και συμπλήρωσης ελλείψεων. Στην προκειμένη περίπτωση, η Προανάρτηση αφορά όσους δικαιούχους εμπράγματων δικαιωμάτων υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας έως και τις 4 Ιουλίου 2021, οι οποίοι και θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, με κάθε πρόσφορο τρόπο (email, μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομικός φάκελος), για την έναρξη της διαδικασίας αυτής. Η Προανάρτηση είναι μια προσωποποιημένη διαδικασία υπό την έννοια ότι ο κάθε δικαιούχος μπορεί να δει και να ελέγξει τις καταχωρήσεις του Κτηματολογίου οι οποίες αφορούν ΜΟΝΟ στις δικές του ιδιοκτησίες. Επίσης είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία υπό την έννοια ότι ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να κατευθυνθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», να επιλέξει «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Πολίτες» και στη συνέχεια «Προανάρτηση» και, κάνοντας χρήση των μοναδικών κωδικών ασφαλείας taxisnet και επιλέγοντας τον κατάλληλο συνδυασμό Νομός/ΟΤΑ, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων που τον αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων και να λάβει (με τη μορφή των αρχείων ΑΚΠ και ΑΚΔ) το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της δήλωσής του (https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/proanartisi) για να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων. Το αρχείο ΑΚΠ αποτελεί το απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα και περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα στοιχεία των τίτλων, του είδους και του ποσοστού δικαιώματος, τα στοιχεία των συνιδιοκτητών και των πιθανών βαρών και διεκδικήσεων. Το αρχείο ΑΚΔ αποτελεί το απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει απόσπασμα αεροφωτογραφίας της περιοχής και στο οποίο αποτυπώνεται η θέση, το σχήμα και τα όρια του ακινήτου, ενώ προσδιορίζεται το εμβαδόν του, η «αποδεκτή απόκλιση» και οι συν/νες των κορυφών του. Εφόσον συμφωνεί με τα στοιχεία αυτά, δεν απαιτείται να προβεί σε άλλη ενέργεια. Εφόσον δεν συμφωνεί με κάποια από τα στοιχεία αυτά, έχει δικαίωμα να υποβάλει ατελώς Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, με αποστολή της Αίτησης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kt18.pyrgos.proanartisi@gmail.com, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή της Αίτησης με email, μπορεί να κατατεθεί στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας (Ρήγα Φεραίου 113 – πάροδος Forum, 27131, Πύργος) αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού. Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, την εξέταση των Αιτήσεων Επανεξέτασης Στοιχείων που θα υποβληθούν και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Ανάρτησης. Η συμμετοχή των δικαιούχων στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δηλώθηκαν θα καταγραφούν ορθά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη, χρονοβόρα και πολυέξοδη ταλαιπωρία στο μέλλον. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την Προανάρτηση, μπορούν να βρεθούν στις παρακάτω διευθύνσεις:
Πρόσβαση στα στοιχεία της Προανάρτησης: https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/proanartisi Έντυπο Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων: https://www.ktimatologio.gr/el/page/ktimatografisi/entypa Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2621121363 (τηλεφωνικό κέντρο) του Γραφείου Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας. Πληροφορίες στις ιστοσελίδες: https://www.ktimatologio.gr/el/page/ktimatografisi/proanartisi και https://www.ktima2016.gr/index.php/proanartisi-p-e-hleias Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις: https://www.ktima2016.gr/index.php/ktimatografisi-stin-pe-ileias/proanartisi/faq
Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί επίσης την τελευταία ευκαιρία για όσους δικαιούχους δεν έχουν υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας για τα δικαιώματά τους (εκτιμάται ότι αγγίζουν ή και ξεπερνούν σε ποσοστό το 1/3 του συνολικού αριθμού) ώστε να το πράξουν και να συμπεριληφθούν στην επόμενη – και τελευταία – διαδικασία δημοσιότητας και ελέγχου, την Ανάρτηση, πριν την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι οι συνέπειες από τη μη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι ιδιαίτερα δυσμενείς και συγκεκριμένα κλιμακώνονται ως εξής: ▪ Απαγόρευση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας επί του ακινήτου και έκδοσης οικοδομικής άδειας ▪ Αδυναμία ενημέρωσης και ελέγχου της ακίνητης περιουσίας για περιπτώσεις διεκδικήσεων και καταπατήσεων ▪ Επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμες δηλώσεις το οποίο συναρτάται με το χρόνο καθυστέρησης ▪ Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης ▪ Απώλεια της ακίνητης περιουσίας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 7 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου Σε ότι αφορά στην υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, θα πρέπει να τονιστούν τα εξής: ➢ η δυνατότητα υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας – ακόμη και εκπρόθεσμης – δεν ισχύει για πάντα, αλλά παύει να ισχύει μετά τη λήξη της Ανάρτησης, κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπουργικής απόφασης. ➢ δεν μπορεί να υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία μετά την ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης. Αντίθετα, υποβάλλεται ένσταση με απαραίτητη προϋπόθεση την επίδοσή της στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 1 παρ. 5 Νόμου 3481/2006), θέτοντας, εν δυνάμει, το Ελληνικό Δημόσιο σε θέση αντιδίκου. Αν κάποιος ιδιοκτήτης αποφασίσει να δηλώσει το ακίνητό του μετά τις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου, μετά δηλαδή την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, τότε, ανάλογα την περίπτωση, απαιτείται είτε αίτηση διόρθωσης η οποία υποβάλετε στον Προϊστάμενου του Κτηματολογικού Γραφείου, εφόσον υπάρχει συναίνεση από το Ελληνικό Δημόσιο (διοικητική διαδικασία), είτε με την έγερση αγωγής κατά των αρχικών εγγραφών (δικαστική διαδικασία), με το ανάλογο κόστος. Το ανωτέρω κόστος αφορά σε ένα ακίνητο. Αν κάποιος έχει περισσότερα ακίνητα, τότε το κόστος πολλαπλασιάζεται αντίστοιχα. Επομένως, ΤΩΡΑ, ο κάθε ιδιοκτήτης, αν επιθυμεί να συνεχίσει να κατέχει το ακίνητό του, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να υποβάλει δήλωση γι’ αυτό στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης, αδυναμίας αξιοποίησης της περιουσίας του τώρα αλλά και πιθανή απώλεια αυτής στο μέλλον.