Προτάσεις της Ν.Ε.Ηλείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου /ΤΔΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτ.Ελλάδος 2021-2027

Προτάσεις της Ν.Ε. Ηλείας του ΤΕΕ/ΤΔΕ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ PDF

Άξονας Χωροταξία

Τίτλος Προτεινομένης Παρέμβασης:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

·       ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Συνάφεια με τους Στόχους Πολιτικής:

Η προτεινόμενη παρέμβαση σχετίζεται:

ΣΠ1 (Κύρια): Η Δημιουργία Επιχειρηματικών πάρκων θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας. Ενίσχυση πόλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Περιγραφή  Προτεινόμενης Παρέμβασης:

Το υφιστάμενο χωροταξικό καθεστώς του Ν.Ηλείας χρίζει αναθεώρησης και εκτενούς τροποποίησης. Αναχρονιστικά Πολεοδομικά Διατάγματα προ 30ετίας (ΖΟΕ, ΓΓΥΠ) στέκονται εμπόδια σε κάθε προοπτική μεγάλων επενδύσεων και ανάπτυξης επιχειρήσεων καθώς περιορίζουν σχεδόν καθολικά τους διαθέσιμους υποδοχείς. Εκτός των ανωτέρω , το καθεστώς των δεκάδων μη οριοθετημένων οικισμών (οικισμοί με ακτίνα 800μ.) δημιουργεί επιπλέον εμπόδια όπως και των μη καθορισμένων παραλιακών οικισμών. Τέλος μεγάλο βαρίδι στις προοπτικές ανάπτυξης αποτελούν τα προβληματικά Σχέδια Πόλης της πλειονότητας των πόλεων του νομού, τα οποία εκτός της αναθεώρησής τους , μεγάλο εμπόδιο αποτελεί και η υλοποίησή τους με αποτέλεσμα να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από ότι επιλύουν.
Κατοπίν των ανωτέρω:  
Προτείνεται  η χρηματοδότηση των Νέων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων όλων των Τ.Κ. του Νομού Ηλείας ούτως ώστε να αναθεωρηθεί εκ βάθρων ο χωροταξικός χάρτης του Νομού και να αρθούν τα ανωτέρω περιγραφόμενα εμπόδια.

Προτείνεται η χρηματοδότηση των Δήμων για την Υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως.

Στόχος: 

Ο σχεδιασμός ενός πολεοδομικού χάρτη στο σύνολο του νομού , ο οποίος θα διαθέτει α)ικανούς υποδοχείς για κάθε χρήση β)Επιχειρηματικά – βιοτεχνικά και βιομηχανικά πάρκα για την οργανωμένη χωροθέτηση επιχειρήσεων με σεβασμό στο περιβάλλον και ταυτόχρονα προσφέροντας κίνητρα στους επιχειρηματίες για την μετεγκατάστασή τους ή την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων γ)ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και ταυτόχρονα να δοθεί ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη σε παραλιακές ζώνες του νομού που παραμένουν ανεκμετάλλευτες και ταυτόχρονα να μπει τέλος στην άναρχη δόμηση εκτός σχεδίου. 

Παρατηρήσεις:

Όσον αφορά

Α)την χωροθέτηση Επιχειρηματικών – Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Πάρκων , θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα αφενός για την κάλυψη των αναγκών όλων των περιοχών του νομού , την χωροθέτησή τους πλησίον κεντρικών δικτύων μεταφοράς και τέλος την παροχή σημαντικών κινήτρων για την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων ούτως ώστε να μην μείνουν αδρανή και ανεκμετάλλευτα.

Β)Την υλοποίηση των Σχεδίων Πόλεως, απαιτείται η χρηματοδότηση των Δήμων για την υλοποίηση των Σχεδίων (καταβολή αποζημιώσεων , διάνοιξη και διαμόρφωση οδών , κατασκευή δικτύων). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα παραμείνουν ανενεργά και δεν θα προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ορθολογική ανάπτυξη του ιστού των πόλεων.

Άξονας Τουρισμός

Τίτλος Προτεινομένης Παρέμβασης:

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

·       Χάραξη Αγροτουριστικών -ζωνών αθλητικού και πολιτιστικού τουρισμού

Συνάφεια με τους Στόχους Πολιτικής:

Η προτεινόμενη παρέμβαση σχετίζεται:

ΣΠ1 (Κύρια): Ενίσχυση πόλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, πολιτιστικός ,αθλητικός) σε συνδυασμό με την εν εξελίξει αναβάθμιση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου…

ΣΠ2 (Συμπληρωματική): Σχεδιασμός μιας δέσμης πολιτικών που επιφέρουν βαθύ μετασχηματισμό Από το «Αγρόκτημα στο πιάτο» 

Περιγραφή  Προτεινόμενης Παρέμβασης:


Κατά τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό προτείνεται η χάραξη ζωνών αγροτουριστικών χρήσεων .Η αγροτική πεδινή ζώνη των Δ.Ήλιδας και Πηνειού και του Δ.Ζαχάρως είναι περιοχές που προσφέρονται καθώς συνδυάζουν τον αγροτικό χαρακτήρα με την εγγύτητα στην παραλιακή ζώνη.


Επιπλέον προτείνεται ο σχεδιασμός ζωνών αθλητικού και πολιτιστικού-ιστορικού τουρισμού .
Ιδανικές περιοχές για ανάπτυξη αυτών των χρήσεων είναι οι περιοχές της Αρχαίας Ολυμπίας και της Αρχαίας Ήλιδας ,λόγω της άρρηκτης σύνδεσης ιστορίας και αθλητισμού , η περιοχή του Επικούρειου Απόλλωνα , η Λίμνη Καραμανλή όπου μπορεί να αναπτυχθεί κωπηλατικός τουρισμός σε συνδυασμό με αγροτουριστικές χρήσεις όπως και η περιοχή της Σκαφιδιάς του Κατακόλου που προσφέρεται για τον πολύ δυναμικό τομέα του καταδυτικού τουρισμού. Οι ανωτέρω περιοχές αναφέρονται ενδεικτικά καθώς σίγουρα τα προσφερόμενα σημεία του νομού είναι πολύ περισσότερα για ανάπτυξη παρόμοιων χρήσεων.

Προτείνεται  τέλος η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης αγροτουριστικών επιχειρήσεων καθώς και τουριστικών επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητικού τουρισμού.Τουριστικών επιχειρήσεων που ο σχεδιασμός και η λειτουργία τους θα βασίζεται στους άξονες ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και μέγιστης περιβαλλοντικής εναρμόνισης.

Στόχος: 

1ον Η αξιοποίηση του υφιστάμενου αγροτικού πλούτου του Ν.Ηλείας και η άμεση διασύνδεσή του με τον Τριτογενή τομέα του τουρισμού με στόχο την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής ταυτόχρονα με την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος.

2ον Η ενίσχυση του ονόματος και του ρόλου της Αρχαίας Ολυμπίας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη και η προσέλκυση ενός μεγάλου κοινού που ελκύεται από τον αθλητικό τουρισμό.   

Άξονας Καινοτομία

Τίτλος Προτεινομένης Παρέμβασης:

ΕΡΕΥΝΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

·       Επενδυτικά προγράμματα ενίσχυσης αγροτικών επιχειρήσεων για την έρευνα – ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία

·       Εγκατάσταση Εκθετηρίου Αγροτικών Προϊόντων και δημιουργία Ηλεκτρονικού Δημοπρατηρίου Αγροτικών Προϊόντων

Συνάφεια με τους Στόχους Πολιτικής:

Η προτεινόμενη παρέμβαση σχετίζεται:

ΣΠ1 (Κύρια): Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων , δικτύων και αποθήκευσης .Προώθηση της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων.Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική και αποδοτική ως προς τους πορους οικονομία.

Περιγραφή  Προτεινόμενης Παρέμβασης:

Αν και η αγροτική παραγωγή είναι αυτή που στήριξε την περιοχή της Ηλείας στην δύσκολη εποχή της κρίσης , εξακολουθεί να υπολείπεται σε σχέση με άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας αλλά και ακόμα περισσότερο σε σχέση με άλλα κράτη στην χρήση νέων τεχνολογιών. Επιπλέον το διαθέσιμο αρδευτικό δίκτυο εμφανίζει σοβαρά προβλήματα ενώ ταυτόχρονα χάνονται άσκοπα διαθέσιμοι πόροι νερού. Το νεανικό κοινό που έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται πιο έντονα το τελευταίο διάστημα στον γεωργικό τομέα κάνει πιο έντονη την ανάγκη της σύνδεσης του τομέα της παραγωγής με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών . Προτείνεται  η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα.

Εκτός των ανωτέρω, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ν.Ηλείας στερείται ενός Εκθετηρίου και Δημοπρατηρίου Αγροτικών Προϊόντων. Η δημιουργία δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων είναι ένα πολύ αποδοτικό μοντέλο ως στρατηγική ανάπτυξης γεωργικών επιχειρήσεων και μπορεί να παρέχει αξιόλογα πλεονεκτήματα σε μικρούς παραγωγούς αλλά ειδικά σε αγροτικές κοινότητες όπου εκεί τα αποτελέσματα μπορεί να είναι εντυπωσιακά.
Προτείνεται  η χρηματοδότηση για την ίδρυση Εκθετηρίου Αγροτικών Προϊόντων και Ηλεκτρονικού Δημοπρατηρίου.

Στόχος: 

Στόχοι της παρέμβασης είναι :

Α) Η επέκταση της οργανωμένης θερμοκηπιακής καλλιέργειας και η χρήση των υπαρχόντων τεχνολογιών εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας (π.χ. υδροπονίας, Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κ.α.)

Β)Η εφαρμογή στην καλλιέργεια λύσεων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ενέργειας όπως ο εξοπλισμός ακριβείας, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), οι αισθητήρες και ενεργοποιητές, τα συστήματα γεω-εντοπισμού, τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (Unmanned Aerial Vehicles – UAV), τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η ρομποτική κ.α.

Γ)Η δραστηριοποίηση των τοπικών αγροτικών επιχειρήσεων στην έρευνα για νέες παραγωγικές μεθόδους ή νέα προϊόντα.

Δ)Η σύνδεση του αγοραστικού κοινού με τον παραγωγό και η αύξηση των πωλήσεων με κέρδη τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον αγοραστή.

Άξονας Υποδομές

Τίτλος Προτεινομένης Παρέμβασης:

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Συνάφεια με τους Στόχους Πολιτικής:

Η προτεινόμενη παρέμβαση σχετίζεται:

ΣΠ3 (Κύρια): Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης ,ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή , έξυπνης και διατροπικής εθνικής,περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης στο ΔΕΔ- Μ (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών).

Περιγραφή  Προτεινόμενης Παρέμβασης:

Ως νομός ουραγός στις υποδομές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος , αναμένουμε «στωικά» την έναρξη κατασκευής των έργων υποδομής. Αναφερόμαστε στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου και την αναβάθμιση και επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας-Πύργου. Έως τότε θα παραμένουμε αποκομμένοι από τα μεγάλα εφοδιαστικά δίκτυα.

Έως τότε,  προτείνεται  η χρηματοδότηση της κατασκευής της οδού Πύργου – Τριπόλεως σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου ως απαραίτητη οδός διασύνδεσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Δυτική Ελλάδα και την «πολυαναμενόμενη» Οδό Πατρών -Πύργου και εν συνεχεία με την Ολυμπία και την Ιονία Οδό.

Επιπλέον προτείνεται  η χρηματοδότηση για την βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου διασύνδεσης του Πρωτεύουσας με τους ισχυρούς πόλους του νομού που είναι τα λιμάνια Κατακόλου και Κυλλήνης , η Αρχαία Ολυμπία και ο Επικούριος Απόλλωνας.

Στόχος: 

Η ανάπτυξη ενός νέου οδικού και μεταφορικού άξονα όπου θα αυξήσει την εξωστρέφεια προς την Κεντρική και Ανατολική Πελοπόννησο ,μειώνοντας το μεταφορικό κόστος και πολλαπλασιάζοντας τις διαθέσιμες «αγορές» των αγροτικών προϊόντων του Νομού μας και εν γένει της Δυτική Ελλάδας προς νέους ισχυρούς τουριστικούς πόλους όπως το Ναύπλιο , οι Μυκήνες και η ορεινή Αρκαδία.

Τίτλος Προτεινομένης Παρέμβασης:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

Συνάφεια με τους Στόχους Πολιτικής:

Η προτεινόμενη παρέμβαση σχετίζεται:

ΣΠ2 (Κύρια): Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και της ανθεκτικότητας στην πρόληψη κινδύνων καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη τις προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Περιγραφή  Προτεινόμενης Παρέμβασης:

Δύο ζητήματα που ταλαιπωρούν σε μεγάλο βαθμό το Ν.Ηλείας αλλά και ολόκληρη της περιοχή της Δυτικής Ελλάδας είναι  η μεγάλη σεισμική επικινδυνότητα και η διάβρωση των ακτών.

Το κόστος κατασκευής αλλά και συντήρησης των κτιριακών υποδομών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον πολύ υψηλό σεισμικό συντελεστή της περιοχής μας και ο οποίος έχει καθοριστεί από τον Αντισεισμικό Κανονισμό λόγω του υψηλού συντελεστή σεισμικής επικινδυνότητας.Ο καθορισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής με ακρίβεια , θα συντελέσει στον ασφαλέστερο και οικονομικότερο σχεδιασμό των κτιρίων καθώς και στον περιορισμό του κόστους επισκευής τους.

Μεγάλη πληγή για το παραλιακό μέτωπο των νομών της Ηλείας και της Αχαϊας αποτελεί το γοργά εξελισσόμενο λόγω της κλιματικής αλλαγής φαινόμενο της Διάβρωσης των Ακτών.Απαιτείται άμεσα η εκπόνηση μελετών αλλά και έργων αντιμετώπισης του φαινομένου το οποίο είναι ικανό να αποκλείσει έως και τα 2/3 των ακτών της περιοχής και όχι στο μακρινό μέλλον.
 
Προτείνεται η χρηματοδότηση για την εκπόνηση Μικροζωνικών Μελετών για όλες τις μεγάλες πόλεις του Νομού Ηλείας και γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας.

Προτείνεται η χρηματοδότηση για την εκπόνηση Μελετών Αντιμετώπισης της Διάβρωσης των Ακτών καθώς και των Έργων Αντιμετώπισης του φαινομένου.

Στόχος: 

  • Στόχος της πρώτης παρέμβασης είναι ο μηχανικός να διαθέτει πλήρη και ακριβή στοιχεία για τα γεωτεχνικά & σεισμικά  δεδομένα κάθε συγκεκριμένης περιοχής και να σχεδιάζει κτίρια ασφαλή και οικονομικά,  με αντοχή στο χρόνο , εξοικονομόντας πόρους και ενέργεια για τη συντήρηση και την αποκατάστασή τους.
  • Στόχος της δεύτερης παρέμβασης είναι να επιβραδυνθεί ο ρυθμός διάβρωσης των ακτών και να διατηρηθεί η φυσική διαμόρφωση του πλούσιου σε φυσική ομορφιά παράκτιου μετώπου της περιοχής μας.