Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Κατάλογος μηχανικών για τον Έλεγχο Επικινδύνων Κτιρίων και τη Δράση σε έκτακτες ανάγκες

Συνάδελφοι ,

καλείστε όλοι ανεξαιρέτως ειδικότητας να συμμετέχετε στη σύνταξη Καταλόγου Εθελοντών Μηχανικών με αντικείμενο τον Έλεγχο Επικίνδυνων Κατασκευών  και Συνδρομή σε φυσικές καταστροφές.

Τα σχετικά έντυπα και οδηγίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σημειώνουμε ότι για το Μητρώο Ελέγχου Επικινδύνων Κατασκευών απαιτούνται ειδικότητες Πολιτικού Μηχανικού και Αρχιτέκτονα Μηχανικού ενώ για το δεύτερο μητρώο δεν υπάρχει περιορισμός σε ειδικότητες.