Δελτίο Τύπου-Γραφείο Κτηματογράφησης Ηλείας -ΚΤΗΜΑ2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας για τα επόμενα:

Με βάση την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621/13-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΦΕΚ 3495/Β/18-09-2019), λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019 η προθεσμία έγκαιρης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικούεξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, για ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη συγκεκριμένη Σύμβαση.

Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τονίζεται πως καμία περαιτέρω παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι δικαιούχοι να προβούν το συντομότερο δυνατόν στην υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή κατά τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο μέλλον.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι από το Νόμο υποχρεωτική για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άλλως επέρχονται οι κατά το Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Μάλιστα, η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά, έκδοση άδειας οικοδομής, έκδοση δανείου, κλπ).

Αν και η καθυστέρηση στην υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας δεν σημαίνει αυτόματα την απώλεια της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, εντούτοις συνεπάγεται αδυναμία αξιοποίησής της, αδυναμία αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενδεχόμενα δικαστικές περιπέτειες καθώς και αυξημένο κόστος εξαιτίας της μελλοντικής ενεργοποίησης των προστίμων.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης,  τα εγγραπτέα δικαιώματα που δεν δηλώθηκαν δεν περιλαμβάνονται στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου και τα αντίστοιχα ακίνητα καταχωρούνται ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη». Οι δικαιούχοι τότε έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα εγγραπτέα δικαιώματά τους δικαστικά εντός διαστήματος επτά (7) ετών από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου, οπότε οι αρχικές εγγραφές οριστικοποιούνται και τα εγγραπτέα δικαιώματα επί ακινήτων «Αγνώστου Ιδιοκτήτη» περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο και είναι δικαστικά απρόσβλητα. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., μπορεί επίσης να επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ των 50€ και των 1500€ ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.

Τέλος, εκτός των ανωτέρω δυσμενών συνεπειών και ανεξαρτήτως αυτών, ακόμη και η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας επισύρει – με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – την επιβολή προστίμου, το μέγεθος του οποίου εξαρτάται από το είδος, το μέγεθος και τη θέση του ακινήτου και κυμαίνεται από 50€ έως 250€ για κάθε μη δηλωθέν δικαίωμα επί ακινήτου εντός αστικής περιοχής και από 70€ έως 200€ για κάθε μη δηλωθέν δικαίωμα επί ακινήτου εντός αγροτικής περιοχής.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της προθεσμίας, προτείνονται τα επόμενα:

  1. Υποβολή ηλεκτρονικά της δήλωσης ιδιοκτησίας μέσα από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, www.ktimatologio.gr κάνοντας χρήση των κωδικών taxis. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αρχής γενομένης από την 1 Νοεμβρίου 2019, όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται εκπρόθεσμες.
  2. Χρήση της διαδικασίας διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης» προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της δήλωσης σε μεταγενέστερο χρόνο με προγραμματισμένο ραντεβού χωρίς αυτή να θεωρείται εκπρόθεσμη. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου 2019, τόσο για το Γραφείο Κτηματογράφησης στον Πύργο όσο και για το αντίστοιχο στην Αθήνα και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2019. Η χρήση της απλής αυτής διαδικασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:
  • με τη φυσική παρουσία στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης (Πύργου ή Αθήνας),
  • μέσω της ιστοσελίδας του Αναδόχου www.ktimagr, www.ktimahleia.gr επιλέγοντας το τμήμα «Προγραμματισμός Ραντεβού Π.Ε. Ηλείας» και στη συνέχεια επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο «Εφαρμογή προγραμματισμού ραντεβού» μέσω του οποίου γίνεται ανακατεύθυνση στην αντίστοιχη λειτουργικότητα,
  • Η διαδικασία αυτή δεν θα λειτουργήσει τηλεφωνικά.

Παρακάτω παρατίθενται τα τέσσερα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη χρήση αυτής της λειτουργικότητας ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση της βεβαίωσης εμπρόθεσμης προσέλευσης:

  1. καταχωρείται ο προ-Καποδιστριακός ΟΤΑ στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο(α), ο αριθμός των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στην – προς υποβολή – δήλωση ιδιοκτησίας για τον συγκεκριμένο ΟΤΑ και το Γραφείο Κτηματογράφησης για το οποίο οριστικοποιείται το ραντεβού και στο οποίο θα υποβληθεί τελικά η δήλωση. Το ραντεβού εμπρόθεσμης προσέλευσης αφορά κάθε δήλωση ιδιοκτησίας ξεχωριστά.
  2. επιλέγεται η ημέρα και η ώρα του ραντεβού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ημερομηνίες των ραντεβού θα γίνονται διαθέσιμες σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο της διαδικασίας (π.χ. αρχικά θα διατεθούν 2 εβδομάδες και εφόσον εξαντληθούν τα ραντεβού σε αυτές θα διατεθούν και οι επόμενες 2 εβδομάδες, κοκ).
  3. καταχωρείται υποχρεωτικά το επώνυμο, το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου καθώς και ένας αριθμός τηλεφώνου σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας  μαζί του (προαιρετικά μπορεί να καταχωρηθεί και email).
  4. επιβεβαιώνεται η ορθότητα και η πληρότητα των καταχωρηθέντων στοιχείων και εκτυπώνεται η βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης η οποία και θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει την δήλωση ιδιοκτησίας κατά την υποβολή της.

Σε περίπτωση μη τήρησης του προγραμματισμένου ραντεβού εκ μέρους του δικαιούχου, η βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης καθίσταται άκυρη και η δήλωση ιδιοκτησίας παραλαμβάνεται μόνο ως εκπρόθεσμη (εκτός περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών π.χ. σοβαρών προβλημάτων υγείας, για την ύπαρξη των οποίων το βάρος της απόδειξης βαρύνει τον δικαιούχο).

Τέλος, αν και ως Ανάδοχος Κοινοπραξία θεωρούμε ότι έχουμε ανταποκριθεί επιτυχώς στις υποχρεώσεις μας σε σχέση με την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης Πύργου και συνεχώς καταβάλουμε προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, θεωρούμε πολύ πιθανή τη δημιουργία πολύωρων καθυστερήσεων λόγω μεγάλης προσέλευσης δικαιούχων – μεγαλύτερης από τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του Γραφείου – τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για απροσωπόληπτη, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δικαιούχων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Γραφείου. Από την πλευρά των δικαιούχων αναμένουμε αντίστοιχα την εκδήλωση υπομονής και καλής προδιάθεσης ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή με τον ορθό τρόπο και με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία τους.